top of page

  W26系列  

(26英吋下櫃工具車)

26" 雙門開啟工具車 (3抽) 

W26-3KXL

26" 專業工具車 (3抽+1掀門) 

W26-3PX

26" 專業工具車 (5抽+1掀門) 

W26-5PX

26" 專業工具車 (5抽) 

W26-5X

26" 專業工具車 (6抽) 

W26-6X

26" 專業工具車 (6抽) 

W26-6XL

26" 專業工具車 (7抽) 

W26-7X

26" 專業工具車 (8抽) 

W26-8X

26" 專業工具車 (10抽) 

W26-10X

26" 專業工具車 (4抽) 

W26-B4X

26" 專業工具車 (4抽) 

W26-B4X-W

26" 專業工具車 (5抽) 

W26-B5MX

26" 專業工具車 (5抽) 

W26-B5MX-W

地址 / 

42951台中市神岡區庄前路9號

電話 / 886-4-25633456

傳真 / 886-4-25615982

E-mail / sales@e-make.com.tw

E-Make

bottom of page